Bộ câu hỏi ôn thi CCHN định giá xây dựng

179

Bộ câu hỏi ôn thi CCHN định giá xây dựng

TT Nội dung câu hỏi Đáp án
1

Vì sao chi phí dự phòng trong dự án đầu tư xây dựng lớn và phức tạp cần cao hơn các dự án khác?

a. Do nhiều cơ quan có liên quan nên có nhiều yêu cầu mới đặt ra khiến phải thay đổi thiết kế trong quá trình thực hiện để đáp ứng, từ đó chi phí phát sinh tăng lên

b. Do thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng lớn và phức tạp nên rủi ro nhiều hơn

c. Do sử dụng nhiều chủng loại vật liệu và máy móc thiết bị hơn

d. Tất cả các ý trên đều đúng

b
2

Lựa chọn chu trình quản lý rủi ro phù hợp:

a. Lập kế hoạch đối phó rủi ro – Xác định rủi ro – Phân tích rủi ro – Lập kế quản lý rủi ro – Kiểm soát và điều chỉnh rủi ro.

b. Lập kế hoạch đối phó rủi ro – Xác định rủi ro – Phân tích rủi ro – Kiểm soát và điều chỉnh rủi ro.

c. Lập kế hoạch quản lý rủi ro -Phân tích rủi ro – Xác định rủi ro – Kiểm soát và điều chỉnh rủi ro.

d. Lập kế hoạch quản lý rủi ro – Xác định rủi ro – Phân tích rủi ro – Lập kế hoạch đối phó với rủi ro – Kiểm soát và điều chỉnh rủi ro.

d
3

Phân tích nào sau đây là phân tích độ nhạy.

a. Đánh giá sự thay đổi của NPV khi giá nguyên vật liệu đầu vào của dự án có một số thay đổi (tăng, giảm).

b. Đánh giá sự thay đổi của IRR khi giá bán sản phẩm của dự án có một số thay đổi (tăng, giảm).

c. Đánh giá sự thay đổi của NPV khi giá nguyên vật liệu đầu vào và giá bán sản phẩm dự án cùng thay đổi (tăng, giảm).

d. Tất cả các phương án trên

d
4

Với 1 dự án sản xuất gạch lát nền, để trả lời câu hỏi “NPV của dự án thay đổi thế nào nếu giá nguyên vật liệu đầu vào tăng 10%, giá bán giảm 10% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2%” là dạng phân tích nào:

a. Phân tích độ nhạy 2 chiều.

b. Phân tích tình huống

c. Phân tích mô phỏng.

d. Phân tích định tính.

b
5

Mua bảo hiểm trong hoạt động xây dựng là một hình thức kiểm soát phòng ngừa rủi ro theo cách thức:

a. Né tránh rủi ro

b. Chấp nhận rủi ro

c. Chuyển dịch rủi ro.

d. Chuyển dịch rủi ro theo hợp đồng.

d
6

Chỉ số giá xây dựng sử dụng tính dự phòng cho yếu tố trượt giá (IXDCTbq) để xác định chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư xây dựng được xác định bằng cách tính bình quân:

a. Các chỉ số giá xây dựng của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời điểm tính toán

b. Các chỉ số giá xây dựng liên hoàn của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời điểm tính toán (không tính đến những thời điểm có biến động bất thường về giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng)

c. Các chỉ số giá xây dựng liên hoàn của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời điểm gốc (không tính đến những thời điểm có biến động bất thường về giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng)

d. Các chỉ số giá xây dựng của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời điểm gốc

b
7

Trong suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố:

a. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b. Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng

c. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng.

d. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng đã có chi phí dự phòng.

b
8

Vốn vay ngắn hạn ngân hàng của dự án để:

a. Bổ sung vốn lưu động cho dự án

b. Bổ sung vốn cố định cho dự án

c. Mua cổ phiếu của dự án

d. Mua máy móc thiết bị nâng cấp công nghệ cho dự án

a
9

Khi xác định hiệu quả dự án, chi phí khấu hao tài sản cố định trong dự án đầu tư xây dựng là khoản chi phí mà doanh nghiệp:

a. Phải chi trả bằng tiền mặt

b. Không phải chi bằng tiền mặt

c. Có khi phải chi bằng tiền mặt có khi không.

d. Dùng để thanh lý tài sản cố định.

b
10

Khi xác định hiệu quả dự án, chi phí cơ hội trong dự án được:

a. Cộng vào dòng ngân lưu vào

b. Cộng vào dòng ngân lưu ra

c. Trừ khỏi dòng ngân lưu ra

d. Tính bằng không khi đánh giá hiệu quả dự án

b
11

Thời hạn kiểm soát thanh toán vốn của Kho bạc nhà nước theo quy định là?

a. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định đối với các lần thanh toán đầu tiên.

b. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định đối với các lần thanh toán đầu tiên và 7 ngày làm việc đối với lần thanh toán cuối cùng.

c. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định.

d. Trong thời hạn 14 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định.

c
12

Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng của công trình từ cấp II trở lên thuộc khoản mục chi phí nào trong tổng mức đầu tư xây dựng:

a. Chi phí tư vấn

b. Chi phí quản lý dự án

c. Chi phí khác.

d. Chi phí dự phòng.

a
13

Khi sử dụng định mức dự toán số 1776/BXD-VP ngày16/8/2017 để tính dự toán thì cần đào bao nhiêu m3 đất nguyên thổ để đắp được 1m3 đất đắp với hệ số đầm nén K98.

a. 1 m3

b. 1.13 m3

c. 1.07 m3

d. 1.16 m3

d
14

Dự án đầu tư xây dựng công trình khu công nghiệp X sử dụng vốn nhà nước được phê duyệt trước ngày 10/5/2012 và đang thực hiện triển khai thi công xây dựng thì các công việc về quản lý chi phí được thực hiện theo quy định tại:

a. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ

b. Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ

c. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ

d. Cả 3 đáp án nêu trên đều đúng

b
15

Khi điều chỉnh giá trị dự toán gói thầu thuộc dự án đã phê duyệt dẫn tới phải điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng (sử dụng hết chi phí dự phòng) nhưng không làm thay đổi mức đầu tư đã phê duyệt thì cách thức xử lý là:

a. Người quyết định đầu tư tổ chức điều chỉnh

b. Chủ đầu tư tự tổ chức điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình.

c. Theo quy định không được phép điều chỉnh.

d. Chủ đầu tư tự tổ chức điều chỉnh và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình.

b
16

Lựa chọn phương án đúng về việc sử dụng suất vốn đầu tư:

a. Có thể dùng để xác định tổng mức đầu tư dự án ở giai đoạn chuẩn bị dự án

b. Có thể được sử dụng trong việc xác định giá trị quyền sử dụng đất

c. Có thể được sử dụng để xác định giá trị thực tế của tài sản là sản phẩm xây dựng cơ bản khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo hướng dẫn của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

d. Tất cả các phương án trên đều đúng

d
17

Chi phí chung trong chi phí xây dựng gồm những chi phí nào sau đây:

a. Chi phí quản lý doanh nghiệp.

b. Chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân.

c. Chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí phục vụ cho quản lý khác của doanh nghiệp;

d. Tất cả các mục trên.

d
18

Chi phí cơ hội của dự án là một khoản chi mà:

a. Phải chi bằng tiền mặt

b. Không phải chi bằng tiền mặt

c. Có khi phải chi có khi không phải chi

d. Được tính là một khoản thu.

b
19

Chi phí xây dựng công trình phụ trợ phục vụ thi công thuộc chi phí nào trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình:

a. Chi phí xây dựng.

b. Chi phí khác.

c. Chi phí hạng mục chung.

d. Cả hai phương án trên.

a
20

Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng công trình phải tự tổ chức khai thác và sản xuất các loại vật liệu đất, đá, cát sỏi để phục vụ thi công xây dựng công trình thì chi phí chung tính trong dự toán xác định giá vật liệu bằng:

a. 2,5% trên chi phí nhân công và chi phí máy thi công

b. 2,5% trên chi phí vật liệu, nhân công và chi phí máy thi công

c. 3,5% trên chi phí nhân công và chi phí máy thi công

d. 3,5% trên chi phí vật liệu, nhân công và chi phí máy thi công

a
21

Dự toán gói thầu thi công xây dựng bao gồm các khoản mục chi phí nào:

a. Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị.

b. Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị và chi phí hạng mục chung.

c. Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng;

d. Chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng.

d
22

Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng của công trình từ cấp II trở lên thuộc khoản mục chi phí nào của dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng:

a. Chi phí chuyên gia.

b. Chi phí thiết bị.

c. Chi phí khác;

d. Chi phí dự phòng.

c
23

Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình do Bộ Xây dựng công bố:

a. Bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình xây dựng.

b. Là một trong những cơ sở để lập tổng mức đầu tư dự án.

c. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

d. Phương án a và b.

d
24

Công trình đã bàn giao và được sử dụng được 1 năm. Chủ đầu tư muốn thay đổi thiết kế của căn chung cư bằng cách xây thêm 1 bức tường ngăn ở phòng khách để tạo thành 2 phòng. Vậy dự toán xây bức tường ngăn này được tính theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố về:

a.. Định mức dự toán số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007

b. Định mức dự toán số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007

c. Định mức dự toán số 1778/BXD-VP ngày 16/8/2007

d. Định mức dự toán số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007

c
25

Khi sử dụng định mức dự toán số 1776/BXD-VP ngày16/8/2007 để tính dự toán công tác đóng cọc bằng máy, đối với đoạn cọc không ngập đất hao phí nhân công và máy thi công được tính như thế nào.

a. Bằng 50% định mức của đoạn cọc ngập đất.

b. Bằng 75% định mức của đoạn cọc ngập đất.

c. Bằng 25% định mức của đoạn cọc ngập đất.

d. Bằng 85% định mức của đoạn cọc ngập đất

b
26

Giá ca máy chờ đợi được xác định gồm các chi phí:

a. 50% chi phí khấu hao, 50% chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy.

b. 50% chi phí khấu hao, 50% chi phí nhân công và 50% chi phí khác.

c. Chi phí khấu hao và chi phí nhân công.

d. 50% chi phí khấu hao

a
27

Giá ca máy được điều chỉnh theo những phương pháp nào dưới đây?

a. Bù trừ trực tiếp.

b. Hệ số điều chỉnh.

c. Chỉ số giá xây dựng.

d. Tất cả các phương án trên.

d
28

Quy định nào sau đây về thu hồi tiền tạm ứng là đúng?

a. Phải đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng.

b. Phải đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 90% giá trị hợp đồng.

c. Bắt buộc thu hồi tạm ứng từ lần thanh toán đầu tiên theo tỷ lệ phần trăm tiền tạm ứng và đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng.

d. Bắt buộc thu hồi tạm ứng từ lần thanh toán đầu tiên theo tỷ lệ phần trăm tiền tạm ứng và đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng.

a
29

Trong các gói thầu xây dựng mà tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định chính xác về khối lượng và đơn giá, dự phòng phát sinh khối lượng nên để bao nhiêu phần trăm so với tổng chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung của gói thầu?

a. 5%

b. 0%

c. lớn hơn 0% và không lớn hơn 5%

d. Tùy thuộc vào từng gói thầu cụ thể

b
30

Theo quy định hiện hành, đối với máy có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên, giá trị thu hồi được tính bằng bao nhiêu % của nguyên giá máy và thiết bị thi công xây dựng?

a. 5%.

b. 10%.

c. 15%.

d. 20%.

b
31

Theo quy định hiện hành, có bao nhiêu khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng?

a.. 5 khoản mục

b. 6 khoản mục

c. 7 khoản mục

d. 8 khoản mục

c
32

Theo quy định hiện hành, sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng là một nội dung của:

a. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

b. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng

c. Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng

d. Báo cáo lập dự án đầu tư xây dựng

b
33

Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng trường học X sử dụng vốn ngân sách tỉnh Y, có quy mô nhóm C thì thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng thuộc:

a. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng

b. Sở Xây dựng tỉnh Y

c. Cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư

d. Chủ đầu tư

b
34 Chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án X sử dụng vốn ngân sách nhà nước do đơn vị tư vấn xác định bao gồm:

Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh với tỷ lệ Kps = 14,5%

Chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá, tỷ lệ bình quân 5%/năm. Theo quy định hiện hành, chi phí dự phòng của dự án này xác định như trên là sai, do:

a. Đây là dự án chỉ thi công xây dựng trong 1 năm, không cần tính dự phòng cho yếu tố trượt giá.

b. Dự án này chi phí phát sinh không được vượt quá 5% tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị

c. Tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh không được vượt quá 10%.

d. Tổng chi phí dự phòng cho cả 2 yếu tố phát sinh khối lượng và trượt giá không vượt quá 10% tổng chi phí xây dựng và thiết bị.

c
35

Theo quy định hiện hành, phát biểu nào dưới đây về Suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố là đúng:

a. Suất vốn đầu tư bao gồm các chi phí: xây dựng, thiết bị, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đầu tư xây dựng, các khoản chi phí khác và chi phí dự phòng. Suất vốn đầu tư tính toán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng cho các chi phí nêu trên.

b. Suất vốn đầu tư bao gồm các chi phí: xây dựng, thiết bị, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác. Suất vốn đầu tư tính toán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng cho các chi phí nêu trên.

c. Suất vốn đầu tư chưa bao gồm chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của dự án/công trình xây dựng cụ thể như chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Lãi vay trong thời gian thực hiện đầu tư xây dựng, Vốn lưu động ban đầu, Chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư,…

d. Không phát biểu nào đúng.

c
36

Trong các chỉ tiêu sau, chỉ tiêu nào là suất vốn đầu tư?

a. 300 triệu đồng/Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác 40Mpa, dầm I, dài 18m.

b. 290 nghìn đồng/m2 mặt đường cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3.0kg/m2, mô đun đàn hồi Eyc ≥ 80MpA.

c. 6. 570.000 đồng/m2 sàn nhà chung cư ≤ 7 tầng.

d. Tất cả các chỉ tiêu trên

c
37

Trong các chỉ tiêu sau, chỉ tiêu nào là giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình?

a. 300 triệu đồng/ Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác 40Mpa, dầm I, dài 18m.

b. 54 triệu đồng/cháu mẫu giáo khi quy mô đầu tư xây dựng nhà trẻ 75 < số cháu ≤ 125.

c. Cả hai phương án a và b.

d. Không có chỉ tiêu nào là giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình.

a
38

Dòng tiền của dự án theo quan điểm của ngân hàng được xác định bằng:

a. Tổng khấu hao và lợi nhuận

b. Lợi nhuận sau thuế

c. Tổng dòng thu bằng tiền trừ đi tổng dòng chi bằng tiền, bao gồm chi trả lãi vay

d. Tổng dòng thu bằng tiền trừ đi tổng dòng chi bằng tiền không bao gồm tiền vay và trả nợ vay

d
39

Khi sử dụng phương pháp đánh giá dự án bằng giá trị hiện tại thuần (Net Present Value), quyết định chấp nhận dự án nếu:

a. NPV bằng đầu tư ban đầu

b. NPV có thể <0 nhưng IRR (Internal Rate of Return) tối thiểu bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng

c. NPV>0

d. NPV có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0 nhưng IRR của dự án lớn hơn lãi suất cho vay.

c
40

Phân tích hiệu quả tài chính dự án luôn luôn được sử dụng bằng đơn vị:

a. Quy ước

b. Hiện vật và tiền tệ

c. Tiền tệ.

d. Đơn vị nào là do chủ đầu tư lựa chọn.

c

Trên đây là Bộ câu hỏi ôn thi CCHN định giá xây dựng do Hồ Sơ Pháp Lý Xây Dựng tổng hợp được. Hi vọng với Bộ câu hỏi ôn thi CCHN định giá xây dựng trên, bạn đọc sẽ có thể tự ôn thi chứng chỉ hành nghề thật tốt và đạt được kết quả thi cao nhất.

Xem thêm:
Bộ đề thi chứng chỉ hành nghề xây dựng 2020 mới nhất
Bộ câu hỏi thi CCHN quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Đăng ký thi và xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng nhanh nhất
DV xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng nhanh nhất

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

 

VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP VÀ SÁNG TẠO

đăng ký chứng chỉ hành nghề

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SETUP DOANH NGHIỆP VIỆT
VIET ENTERPRISE SETUP CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: P.1610 – CT4 – Ecogreen – 286 Nguyễn Xiển – Tân Triều – Hà Nội
Hotline: 1900 633 078 – Zalo: 0936 296 798
MST: 0109010052 – Email: ceo.vietcompany@gmail.com
https://vietcompany.vnhttps://viendaotaocanbo.edu.vnhttps://hosophaplyxaydung.vn